...

Tag: Bazar

Zomerfinale Horst 2022

Na twee jaar afwezigheid was de Zomerfinale in Horst weer terug. Zondag werd weer als vanouds de Kindermarkt gehouden. Het gehele centrum was weer gevuld met kleedjes en koopwaar. Honderden…

error: Content is protected !!
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.