...

Category: Venray

Scooter en auto botsen

Een verkeersongeval heeft vaak verstrekkende gevolgen voor de betrokken slachtoffers. Zeker voor kwetsbare verkeersdeelnemers, die vaak veel schade oplopen. De situatie voor een ogenschijnlijk kwetsbare bestuurder van een…

error: Content is protected !!
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.