...

Category: Lottum

Bizkit Park Live Summerfestival

Earth’s mightiest Nu-Metal tribute band Photo: Krzysztof Kubicki

Beatz & Bandz Summerfestival

In het eerste weekend van augustus vindt jaarlijks Beatz & Bandz plaats. Dit door OJC Canix georganiseerde festival mag alweer 5 kaarsjes uitblazen. Dit kan natuurlijk niet ongemerkt…

error: Content is protected !!
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.