...

Category: Amsterdam

Report archive photos Amsterdam

Photo: Krzysztof Kubicki

Demonstratie Museumplein Krzysztof Kubicki

Het foto beschrijft een protest dat Zondag 24 januari 2021 plaatsvond in Nederland. Amsterdam Museumplein. Het grootste deel van de actievoerders bleef staan en sommigen gooiden FLUID naar…

error: Content is protected !!
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.